طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر مشهد

طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي  شهر مشهد

نام پروژه: طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر مشهد

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: شبکه های جمع آوری فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: سطح شهر مشهد و محدوده اطراف آن

کارفرما: شهرداري مشهد

توضیحات پروژه:

هدف طرح : جمع آوري، هدايت و تخليه روانابهاي سطحي شهر مشهد
سطوح حوضه هاي آبگير : بالغ بر 302 كيلومتر مربع (199 كيلومتر مربع حوضه هاي داخل شهر و 103 كيلومتر مربع حوضه هاي بالادست)
نوع و جنس مسيلها : بدنه مسيلها بطور عمده از ديوارهاي ساحلي از جنس سنگ و كف بتني يا ديوارهاي بتن وزني و كف بتني تشكيل شده است.
طول كل مسيلها : سطح شهر مشهد 120 كيلومتر و مجموع طول كانالهاي طراحي شده داخل شهر 150 كيلومتر در ابعاد مختلف می باشد