طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر تربت جام

طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر  تربت جام

نام پروژه: طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر تربت جام

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: شبکه های جمع آوری فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان خراسان رضوي- شهر تربت جام

کارفرما: شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : امكان يابي و طراحي تفصيلي (شبكه جمع آوري و خط انتقال)
مشخصات شبكه جمع آوري فاضلاب:
            دوره طرح: 25 سال
            جمعيت: ابتدا 86000  نفر، انتها  190000  نفر
            سرانه توليد فاضلاب: ابتدا lit/day 141، انتها lit/day 154
            مساحت تحت پوشش شبكه: ha 1700
            اقطار لوله در شبكه جمع آوري: mm 200- 800
            طول شبكه جمع آوري: Km 260
            جنس لوله مورد استفاده: پلي اتيلن تك جداره (كاروگيت)
مشخصات خط انتقال فاضلاب:
            قطر لوله: mm 1000
            طول خط: m 2/6
            جنس لوله: پلي اتيلن دو جداره (كاروگيت)
            دبي انتقال: ابتدا lit/sec 115، انتها lit/sec 675
            نحوه انتقال: ثقلي
مشخصات تصفيه خانه فاضلاب:
            نوع فرآيند: لاگون هوادهي اختلاط كامل با برگشت لجن
            مدولاسيون: يك مدول با دو خط جريان هر يك به ظرفيت 15000 متر مكعب در شبانه روز
            اجزاء طرح: تأسيسات پيش تصفيه (آشغالگيري، دانه گيري)، اندازه گيري  جريان، لاگون هاي هوادهي، لاگون هاي ته نشيني، تأسيسات گندزدايي
                       (هيپوكلريت)
            نوع سيستم هوادهي: هوادهي سطحي شناور
            مساحت زمين تصفيه خانه: 30 هكتار
تاريخ شروع مطالعات: 1385