طرح شبكه جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر بجنورد

طرح شبكه جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر  بجنورد

نام پروژه: طرح شبكه جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر بجنورد

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: شبکه های جمع آوری فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان خراسان شمالي– شهر بجنورد

کارفرما: مرحله امكان يابي و طراحي : شركت سهامي آب منطقه اي خراسان

توضیحات پروژه:

نوع خدمات  : امكان يابي، طراحي و نظارت بر اجرا
مشخصات شبكه جمع آوري فاضلاب :
            دوره طرح : ابتدا 1364 ، انتها 1389           
            مسـاحت تحت پوشـش شبكه جمع آوري (مطالعـات
  امكان يابي) : ha 2500
            اقطار لوله در شبكه جمع آوري : mm 1200-200
            طول شبكه جمع آوري  : Km 495
            طول شبكه جمع آوري (مطالعات طراحي) : براي Km 40 در اقـطـار mm 1200-200 
            جنس لوله هاي مورد استفاده : آزبست سيمان – بتني  ساده و مسلح

مشخصات خط انتقال اصلی فاضلاب :
            قطر لوله : mm 1200-1000 
            طول لوله : Km 5/1
            جنس لوله : بتن و قسمتي پلي اتيلن اسپيرال
            نحوه انتقال : ثقلي تا محل ايستگاه پمپاژ
مشخصات ايستگاه پمپاژ :
            نوع پمپ : M – 400-150
            تعداد پمپ : 4 دستگاه (فاضلابي مستغرق)
            ارتفاع پمپاژ : m 31
            حداكثر دبي پمپاژ : lit/sec 200
            خط انتقال پمپاژ : 350 و 200 ميليمتر از جنس چدن داكتيل و آزبست سيمان
مشخصات تصفيه خانه فاضلاب :
            نوع فرآيند : لجن فعال – هوادهي گسترده
            ظرفيت طرح : متوسط m3/day 7600 ، حداكثر m3/day 18000
            مدولاسيون : يك مدول، به ظرفيت 45000 نفر (متوسط جريان m3/day 7600)
            اجزاء طرح : تاسيسات پيش تصفيه (آشغالگير، دانه گير سرعتی)، اندازه گيري جريان، انتخابگر بيولوژيكي (سلكتور)، استخرهاي هوادهي و ته نشيني   ثانويه، تأسيسات پمپاژ لجن برگشتي و مازاد، بسترهاي لجن خشك كن و سيستم گندزدايي 
تاريخ شروع نظارت بر اجرا:
                        شبکه : آبان ماه 1382
وضعيت پروژه : در دست بهره برداري