طرح مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر سبزوار

طرح مدول اول تصفيه خانه فاضلاب  شهر سبزوار

نام پروژه: طرح مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر سبزوار

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: شبکه های جمع آوری فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان خراسان رضوي- شهر سبزوار

کارفرما: شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي

توضیحات پروژه:

 نوع خدمات : امكان يابي، طراحي و نظارت بر اجرا
مشخصات تصفيه خانه فاضلاب :
            سرانه توليد فاضلاب: سال 1390: Lpcd) 193)، سال 1400: Lpcd) 200)
            نوع فرآيند: استخرهاي تثبيت اختياري ساده و بي هوازي
            ظرفيت طرح : افق دوره طرح: 80000 مترمكعب در  شبانه روز
            مدولاسيون: چهار مدول مساوي هر يك بظرفيت 20000 مترمكعب در شبانه روز
            اجزاء طرح: تأسيسات پيش تصفيه (آشغالگيري)، استخرهاي  تثبيت ساده بي هوازي و اختياري تكميلي همراه با  پوشش دهي توسط ورقهاي پلي اتيلن (ژئوممبران) و ژئوتكستايل، تأسيسات گندزدايي (كلرزني). نوع پوشش استخرها (كف و ديوار): ورق پلي اتيلن (ژئوممبران) با لايه ژئوتكستايل   
            مساحت تصفيه خانه: ha 220
تاريخ شروع مطالعات: 1379