شبكه جمع آوري و خطوط انتقال فاضلاب شهر مشهد

شبكه جمع آوري و خطوط انتقال  فاضلاب شهر مشهد

نام پروژه: شبكه جمع آوري و خطوط انتقال فاضلاب شهر مشهد

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: شبکه های جمع آوری فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان خراسان رضوي- شهر مشهد

کارفرما: شركت آب و فاضلاب مشهد

توضیحات پروژه:

هدف اجراي طرح: جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب شهرمشهد به منظور كاهش مشكلات سوء بهداشتي و محیط زیستی محدوده طرح
نوع خدمات: طراحي و نظارت بر اجرا
مشخصات شبكه جمع آوري فاضلاب:
            دوره طرح: 25 سال
            جمعيت: ابتدا 1463500 نفر، انتها 6845000 نفر.
            تراكم جمعيتي: 400 نفر در هكتار
            سرانه توليد فاضلاب: انتها200lit/day
            مساحت تحت پوشش شبكه:33408ha
             اقطار لوله در شبكه جمع آوري: mm 1200 - 200
            طول شبكه جمع آوري:7319km