• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

نقشه برداری طرح محرم

نقشه برداری طرح محرم

نام پروژه: نقشه برداری طرح محرم

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: نقشه برداری

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: بندر لنگه

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان هرمزگان

توضیحات پروژه:

هدف طرح : نقشه برداری توپوگرافی از مسير خط انتقال آب
نوع عمليات :
-   تهيه نقشه 1:2000 به روش مستقيم زمينی با منحنی تراز 1 متر و به عرض 100 متر
-   تهيه نقشه 1:2000 به روش مستقيم زمينی به صورت بلوکی نيمه شهری با منحنی تراز 1 متری
-   تهيه نقشه 1:200 به روش مستقيم زمينی با منحنی تراز  20 سانتی متری
-   ساختمان ، ايجاد و تعيين موقعيت نقاط با استفاده از گيرنده های  ماهوارهای (GPS)
وضعيت منطقه : دشت – تپه ماهور
طول مسير : 110 کيلومتر
مساحت : 450 هکتار