• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

نقشه برداري فاضلاب شهر کاشان

نقشه برداري فاضلاب شهر کاشان

نام پروژه: نقشه برداري فاضلاب شهر کاشان

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: نقشه برداری

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: شهر کاشان

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب شهر کاشان

توضیحات پروژه:

هدف طرح : نقشه برداري به منظور مطالعات و طراحي شبکه  فاضلاب شهر کاشان
نوع عمليات :
            - تهيه نقشه 1:1000 به روش مستقيم زميني به صورت بلوکي با منحني تراز نيم متر.
            - ترازيابي درجه 3 به طول 250 کيلومتر.
            - شناسايي ، ساختمان و تعيين موقعيت 300 نقطه شبکه مسطحاتي با استفاده از گيرنده هاي ماهواره اي (GPS).
وضعيت منطقه : بلوکي شهري
حجم عمليات : 500 هکتار