تصفیه خانه آب شهرهای سیستان

تصفیه خانه آب شهرهای سیستان

نام پروژه: تصفیه خانه آب شهرهای سیستان

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: آبرسانی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: ساحل غربی چاه نيمه شماره 3

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : مطالعات مرحله اول, مرحله دوم, نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرا
هدف طرح: تصفیه آب مورد نیاز شهرهای سیستان
ظرفیت تصفیه خانه:2050 lit/sec
روش تصفیه: انعقاد, تجمع, ته نشینی, استفاده از روش پولساتوری و صافسازی (فیلتراسیون ثقلی)
فرایند گندزدایی: کلرزنی اولیه و نهایی
مواد منعقد کننده مورد استفاده: پلی آلمینیوم کلراید, پلی الکترولیت آهک (جهت تنظیم PH)
تاریخ شروع بهره برداری : سال 1392