• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

تصفیه خانه شهر مرو(ترکمنستان)

تصفیه خانه شهر مرو(ترکمنستان)

نام پروژه: تصفیه خانه شهر مرو(ترکمنستان)

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: شبکه های جمع آوری فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام:

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب مشهد

توضیحات پروژه:

هدف اجرای طرح: تامین آب شرب شهر مرو- ترکمنستان

نوع خدمات:مطالعه، طراحی و تدارک کالا و اجرای پروژه بصورت EPC با همکار پیمانکار ایرانی

1- تصفیه خانه:

ظرفیت: 110000m3/day 

محل تامین آب: کانال قره قوم

روش تصفیه: پیش ته نشینی، کلرزنی اولیه، انعقاد، تجمع و زلال سازی به روش پولساتور، صافسازی ،کلرزنی ثانویه

2-ایستگاه پمپاژ:

دبی انتقالی: 1340lit/sec

ارتفاع پمپاژ: 70m

تعداد پمپ ها: 2+7 دستگاه

نوع پمپ: گریز از مرکز

وضعیت پروژه: در حال بهره برداری