تصفيه خانه فاضلاب شهر كاشان

تصفيه خانه فاضلاب شهر كاشان

نام پروژه: تصفيه خانه فاضلاب شهر كاشان

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: شبکه های جمع آوری فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان اصفهان- شهر كاشان

کارفرما: شركت آب و فاضلاب كاشان

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : امكان يابي و طراحي و نظارت بر اجرا
دوره طرح: ابتدا 1380 ، انتها 1400
جمعيت: ابتدا 222200 نفر ، انتها 419400 نفر
مشخصات تصفيه خانه فاضلاب :
            نوع فرآيند: لجن فعال- هوادهي گسترده قابل ارتقاء به هوادهي متعارف
            ظرفيت طرح: سال انتهايي دوره طرح (سال 1395) 200000 نفر (m3/s 40000)
            مدولاسيون: 4 خط جريان هر يك به ظرفيت 100000 نفر (m3/s 20000)
اجزاء طرح: تأسيسات بالابر (Lift Station) در محل تصفيه خانه، سيستم آشغالگيري قبل و بعد از ايستگاه بالابر، دانه گيري به كمك هوادهي، استخرهاي ته نشيني اوليه (طرح توسعه)، انتخابگر بيولوژيكي (سلكتور)، استخرهاي بيولوژيكي، استخرهاي ته نشيني ثانويه،‏ تأسيسات گندزدايي، تجهيزات كنترل و ابزار دقيق بمنظور افزايش سطحي كيفي بهره برداري از تصفيه خانه.
وضعیت پروژه : در حال بهره برداری