• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

سيستم كنترل طرح آبرساني كوتاه مدت مشهد

سيستم كنترل طرح آبرساني كوتاه مدت مشهد

نام پروژه: سيستم كنترل طرح آبرساني كوتاه مدت مشهد

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: آبرسانی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: محدوده شهر مشهد

کارفرما: شركت آب منطقه اي خراسان

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : امكان يابي، طراحي و نظارت بر اجرای پروژه
 هدف اجراي طرح: بهره برداري بهينه از تأسيسات آبرساني شهر مشهد
تعداد چاههاي حومه مشهد: 35 حلقه
تعداد مخازن: 5
فاصله دورترين چاه به مشهد: 40 كيلومتر
سيستم كنترل: PLC (چاهها و مخازن)   IPC+PLC (مركز كنترل)
سيستم ارتباطي: راديويي
پارامترهاي اندازه گيري در هر چاه:
1- جريان لحظه اي و سرجمع آب
2- سطح ديناميك و استاتيك
3- فشار
4- ولتاژ و جريان برق
5- توان اكتيو و راكتيو
مقدار سيگنالهاي دريافتي از هر چاه: DI20+DO4+AI8
مقدار سيگنالهاي دريافتي از هر مخزن: DI30+DO4+AI5
تاريخ شروع مطالعات: 1375
وضعيت پروژه: درحال اجرا