• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

ايجاد تأسيسات آبـي بر روي رودخانه درونگر

ايجاد تأسيسات آبـي بر روي رودخانه درونگر

نام پروژه: ايجاد تأسيسات آبـي بر روي رودخانه درونگر

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: سد سازی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: 35 كيلومتري شهر درگز

کارفرما: شركت آب منطقه اي خراسان رضوي

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : مطالعه ، طراحي و نظارت بر اجرا
هدف اجراي طرح: كشاورزي، شرب، صنعت
نوع سد: خاكي با هسته رسي (خارج از بستر رودخانه)
حداکثر ارتفاع از بستر رودخانه: 40m
طول تاج:428m
متوسط آورد سالانه رودخانه : 43/3m.c.m
حجم مخزن در تراز نرمال: 20m.c.m
نوع سرريز: آزاد و تونل
نوع و ظرفيت سيستم انحراف: فرازبند به ارتفاع 7mو تونل انحراف 40m3/s
حجم آب تنظيم شده سالانه:20m.c.m
دبي طراحي تخليه كننده تحتاني: 11/2m.c.m