• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

مطالعات بهنگام سازي طرح جامع آب در شرق كشور

مطالعات بهنگام سازي طرح جامع آب در شرق كشور

نام پروژه: مطالعات بهنگام سازي طرح جامع آب در شرق كشور

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: مدیریت منابع آب

تاریخ شروع: 1387/01/01

تاریخ اتمام: 1393/01/01

مکان انجام: حوضه آبريز شرق ايران

کارفرما: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : شناسايي
اهداف طرح:

            - شناسايي پتانسيل هاي منابع آب طـرح هاي توسعه منابـع آب در محدوده مورد مطالعه
            - شناسايي نيازهاي آبي بخش هاي مختلف كشاورزي، شرب و صنعت در حوضه هاي آبريز
            - تهيه و پياده سازي مدل برنامه ريزي منابع آب و سامانه پشتيباني ازتصميم گيري در محدوده مورد مـطالعه با هدف حـركت به سوي توسعه پايدار در بخشهاي شرب، كشاورزي، صنعت و محيط زيست.
مساحت حوضه های آبريز: Km2 147300
تاريخ شروع مطالعات: 1387
تاريخ خاتمه مطالعات: 1393