• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

نمونه برداري و انجام آزمايشات محيط زيستي نيروگاه دوم سد دز

نمونه برداري و انجام آزمايشات محيط زيستي نيروگاه دوم سد دز

نام پروژه: نمونه برداري و انجام آزمايشات محيط زيستي نيروگاه دوم سد دز

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: شبکه های جمع آوری فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان خوزستان، 23 كيلومتري شمال شرقي شهرستان انديمشك، درياچه سد دز

کارفرما: شركت آب و برق خوزستان

توضیحات پروژه:

هدف: نمونه برداري و انجام آزمايشات شيميايي، فيزيكوشيميايي و بيولوژيكي به منظور بررسي كيفيت آب مخزن سد دز و بكارگيري نتايج در مطالعات ارزيابي اثرات محيط زيستي (EIA)  نيروگاه دوم سد دز
اهم آزمايشات انجام شده: BOD, Total Coliform, Chlorophyla,TOC, TIC, DO, PH  و شناسايي و تعيين فراواني فيتوپلانكتونهاي مشاهده شده
طول دوره نمونه برداري: 12 ماه- ماهانه
تعداد ايستگاه هاي نمونه برداري: 3 ايستگاه در محدوده درياچه سد دز