• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

نقشه برداری طرح ملی انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور

نقشه برداری طرح ملی انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور

نام پروژه: نقشه برداری طرح ملی انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: نقشه برداری

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: بندر عباس

کارفرما: شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس(WASCO)

توضیحات پروژه:

مشخصات:

 • تهیه نقشه 1:2000 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز 2متر به عرض 200متر به طول 200 کیلومتر
 • تهیه نقشه 1:2000 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز 2 متر به عرض 300 متر به طول 170 کیلومتر
 • تهیه نقشه 1:2000 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز 2 متر به عرض 100 متر به طول 50کیلومتر
 • تعیین موقعیت نقاط با استفاده از گیرنده های ماهواره ای به تعداد 600 ایستگاه