• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

عملیات نقشه برداری طرح ملی انتقال آب از خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور

عملیات نقشه برداری طرح ملی انتقال آب از خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور

نام پروژه: عملیات نقشه برداری طرح ملی انتقال آب از خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: نقشه برداری

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: خلیج فارس-بندر عباس

کارفرما: شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (WASCO)

توضیحات پروژه:

هدف طرح: نقشه برداری توپوگرافی از مسیر خط انتقال آب از خلیج فارس به صنایع معدنی واقع در مسیر طرح تا سیرجان
نوع عمليات:
            - تهيه نقشه 1:2000 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز دو متری از مسیر خط انتقال آب
            - تعیین موقعیت نقاط ایستگاههای اصلی و ماندگار با دستگاه GPS دو فرکانسه به صورت استاتیک
            - انجام عملیات ترازیابی جهت انتقال ارتفاع
وضعیت منطقه : دشت، تپه ماهور، کوهستان، کوستان سخت.
حجم عملیات :
طول مسیر خط انتقال : 300 کیلومتر
تعداد نقاط شبکه ایستگاههای اصلی 420 منطقه
تعداد نقاط شبکه ایستگاههای ماندگار 210 منطقه
طول ترازیابی : 80 کیلومتر