• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح جمع آوري و دفع فاضلاب شهر تنكابن

طرح جمع آوري و دفع فاضلاب شهر تنكابن

نام پروژه: طرح جمع آوري و دفع فاضلاب شهر تنكابن

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: فاضلاب و محیط زیست

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان مازندران- شهر تنكابن

کارفرما: شركت آب و فاضلاب مازندران

توضیحات پروژه:

 مرحله/مراحل مطالعات: امكان يابي و طراحي تفصيلي
مشخصات شبكه جمع آوري فاضلاب:
            دوره طرح: ابتدا 1390، انتها 1415
            جمعيت: ابتدا 36220 نفر، انتها 76450 نفر
            تراكم جمعيتي: ابتدا 9/43 نفر در هكتار، انتها 7/73 نفر در هكتار
            سرانه توليد فاضلاب: ابتدا lit/day 167، انتها lit/day 184
            مساحت تحت پوشش شبكه: ha 825
            اقطار لوله در شبكه جمع آوري: mm 600 – 500
             طول شبكه جمع آوري: Km 140
            جنس لوله مورد استفاده: PVC - بتن
            قطر خط انتقال فاضلاب: mm 1000
مشخصات ايستگاه پمپاژ اصلي و خط انتقال تحت فشار: 
             قطر لوله پمپاژ:  400 و 700  mm
            طول مسير پمپاژ: Km 7
            جنس خطوط انتقال: UPVC 
            تعداد ايستگاه: 1 ايستگاه 
            نوع پمپ: فاضلابي خشك      
            تعداد پمپ در هر ايستگاه: (1+4) ايستگاه
            ارتفاع پمپاژ: m 42
            حداكثر دبي پمپاژ: lit/sec 653
مشخصات تصفيه خانه فاضلاب:
            نوع فرآيند: لجن فعال BNR از نوع A2O
            مدولاسيون: دو دوره بهره برداري مستقل
            دوره بهره برداري اول: لجن فعال، هوادهي گسترده به ظرفيت 8500 m3/day
            دوره بهره برداري دوم: لجن فعال متعارفي به ظرفيت m3/day 22200
            مساحت زمين تصفيه خانه: 4 ha
             اجزاء طرح: يكاني پيش تصفيه، يكان بيولوژيكي تاسيسات مكانيكيفرآوري لجن، يكان گندزدايي
تاريخ شروع مطالعات: 1375