• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب 27 روستاي خراسان

طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب 27 روستاي خراسان

نام پروژه: طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب 27 روستاي خراسان

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: شبکه های جمع آوری فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: 27 روستا در كل استان خراسان (شمالي، رضوي، جنوبي)

کارفرما: شركت آب وفاضلاب روستايي استان خراسان شمالي، رضوي، جنوبي

توضیحات پروژه:

نوع خدمات  : امكان يابي و طراحي تفصيلي
 مشخصات شبكه جمع آوري فاضلاب :
                دوره طرح : ابتدا 1385 ، انتها 1415
                جمعيت متوسط روستاها : ابتدا 2000 نفر ، انتها 3500 نفر
                تراكم جمعيت متوسط روستاها : ابتدا 80 نفر در هكتار ، انتها 140 نفر در هكتار
                سرانه توليد فاضلاب متوسط روستاها : ابتدا lit/day 50 ، انتها lit/day 85
                مساحت تحت پوشش شبكه به صورت متوسط در روستاها : ha 30-25
                اقطار لوله در شبكه جمع آوري : mm 200-110 
                طول شبكه جمع آوري : حدود Km 25-15
                جنس لوله هاي مورد استفاده : پلي اتيلن تك جداره (HDPE)
مشخصات خط انتقال فاضلاب :
                قطر لوله متوسط روستاها : mm 180-160
                طول لوله : Km 5/1-1
                جنس لوله : پلي اتيلن تك جداره (HDPE)
                دبي انتقالي : ابتدا m3/day 80 ، انتها  m3/day 400
                نحوه انتقال : ثقلي
مشخصات تصفيه خانه فاضلاب :
                نوع فرآيند : نيزارهاي مصنوعي با جريان هاي زير سطحي
                ظرفيت طرح : براي انتهاي طرح : m3/day 346
                مدولاسيون : سه مدول (1 مدول اجرايي و 2 مدول توسعه)
                اجزاء طرح : تاسيسات پيش تصفيه (آشغالگير، دانه گير و اندازه گير جريان)، بستر ني زار مصنوعي (شامل دو بستر سري)، تاسيسات گندزدايي و
                انتقال پساب توسط محلول كلر (پركلرين و يا آب ژاول) 
                مساحت تصفيه خانه به صورت متوسط در روستاها : ha 3-2
تاريخ شروع مطالعات : 1382