• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

شبکه آبیاری تلفیقی و زهکشی سطحی اراضی پایاب سد دوستی

شبکه آبیاری تلفیقی و زهکشی سطحی اراضی پایاب سد دوستی

نام پروژه: شبکه آبیاری تلفیقی و زهکشی سطحی اراضی پایاب سد دوستی

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: آبیاری و زهکشی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: دشت سرخس

کارفرما: شركت آب منطقه اي خراسان رضوي

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : طراحی و نظارت براجرا
هدف اجراي طرح : كشاورزي، تغذيه سفره آب زيرزميني
منبع تأمين آب: MCM/yr 164 از سد دوستی، MCM/yr 196   زيرزميني
مساحت شبكه : ha 32000
گياهان الگوي كشت: گندم – جو – پنبه – يونجه – ذرت علوفه اي – جاليز- باغات
نوع شبكه آبياري: تلفيقي- ثقلی
حداكثر ظرفيت كانال اصلي : m3/s  30
طول كل كانال: درجه 1 و اصلي = Km 115 درجه 2 = Km 151
طول كل زهكشها: درجه1 = Km 50 درجه 2 = Km 122 
وضعیت پروژه : در دست بهره برداری