• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

ارزيابـي توان محـيط زيستي دشتـهاي بيرجند، سربيشه و مختاران

ارزيابـي توان محـيط زيستي دشتـهاي بيرجند، سربيشه و مختاران

نام پروژه: ارزيابـي توان محـيط زيستي دشتـهاي بيرجند، سربيشه و مختاران

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: شبکه های جمع آوری فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: دشت هاي بيرجند، سربيشه و مختاران به وسعت 7429 كيلومتر مربع

کارفرما: شركت آب منطقه اي خراسان جنوبي

توضیحات پروژه:

هدف: تعادل بخشي منابع آب دشت ها
نوع طرح: مطالعاتي و فني
ابعاد مطالعات:
-  شناسايي وضعيت موجود محيط زيست
-  ارزيابي توان اكولوژيكي محيط
-  بررسي روش هاي مديريت و بهره گيري از منابع آب بازيافتي
مشخصات فني طرح:
 -  انتقال آب دشت سربيشه به بيرجند بطول 75 كيلومتر و با دبي 150 Lit/s
-  انتقال آب دشت مرك بيرجند بطول 22 كيلومتر و با دبي 100 Lit/s