• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

اجرای سیستم اسکادای شرکت های آب و فاضلاب مناطق یک و پنج شهر تهران به روش طرح و ساخت(EPC)

اجرای سیستم اسکادای شرکت های آب و فاضلاب مناطق یک و پنج شهر تهران به روش طرح و ساخت(EPC)

نام پروژه: اجرای سیستم اسکادای شرکت های آب و فاضلاب مناطق یک و پنج شهر تهران به روش طرح و ساخت(EPC)

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: فاضلاب و محیط زیست

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: شهر تهران

کارفرما: شرکت های آب و فاضلاب مناطق یک و پنج شهر تهران

توضیحات پروژه:

هدف اجرای طرح: ایجاد قابلیت مانیتورینگ و کنترل تجهیزات ایستگاه های فشارشکن و کیفیت سنجی در مرکز کنترل و همچنین ایجاد قابلیت مانیتورینگ و کنترل این تجهیزات در مرکز کنترل آب تهران

نوع خدمات: طراحی مهندسی در قالب پیمان طرح و ساخت به روش EPC

محدوده عملیاتی تحت پوشش: مراکز ایستگاه کاری راه دور و مرکز اسکادای واقع در محل شرکت آب و فاضلاب مناطق یک و پنج شهر تهران

ایستگاه های تحت پوشش: 333ایستگاه فشارشکن و 35 ایستگاه کیفیت سنجی برای مناطق یک و پنج شهر تهران

محدوده کار پروژه: نواحی شش گانه آب و فاضلاب مناطق یک و پنج شهر تهران

جمعیت تحت پوشش شبکه: بیش از سه میلیون نفر