نگاهي کوتاه به مقالات همکاران

نگاهي کوتاه به مقالات همکاران
17 شهریور 1400

در فصل تابستان سال 1400 تعدادی مقاله توسط همکاران شرکت ارائه شد که به معرفی یکی از آنها می‌پردازیم:
در هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد توسط آقای مهندس سیدمهدی قاسمی کارشناس گروه فرایند مقاله «اثر زمان ماند جامدات (SRT) بر فرآیندهای پیشرفته حذف زیستی فسفر (EBPR)» تهیه گردید که در ذیل چکیده مقاله قابل ملاحظه است:
به سبب اهمیت حذف مواد مغذی (نیتروژن و فسفر) در فرآیند تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و صنعتی بر اساس استاندارد تخلیه پساب به آب‌های سطحی، نظر اغلب متخصصین به فرآیندهای EBPR جلب شده است چراکه این فرآیندها علاوه بر صرفه اقتصادی نسبت به روش‌های شیمیایی، ریسک‌های محیط‌زیستی را کاهش می‌دهند. در اغلب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، به‌خصوص در تصفیه‌خانه‌های با ظرفیت کم و متوسط، اغلب مهندسین به تثبیت لجن در همان خط جریان مایع با روش هوادهی گسترده متمایل هستند چراکه موجب کاهش هزینه‌های تصفیه فاضلاب و فرآوری لجن می‌گردد. مطالعات نشان می‌دهد که افزایش زمان ماند جامدات موجب بهبود تثبیت لجن، بازدهی حذف BOD و تکمیل واکنش نیتریفیکاسیون می‌گردد. علاوه بر این واکنش‌های دی‌نیتریفیکاسیون نیز با مشکل جدی رو به‌رو نخواهند شد. اما افزایش SRT موجب کاهش نرخ واکنش‌های EBPR و به تبع آن، کاهش کیفیت پساب از لحاظ شاخص کیفی غلظت فسفر می‌گردد. در این مقاله، اثر SRT بر واکنش EBPR مورد بررسی قرار گرفت و سه سناریوی فرآیندی جهت بهبود کیفیت پساب در SRT بالا و لجن کاملا تثبیت شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که در SRT بالا کیفیت پساب مورد نظر استاندارد تخلیه به آب‌های سطحی، می‌تواند با استفاده از اجرای سناریوهای فرآیندی شامل خارج کردن تانک ته‌نشینی اولیه از مدار بهره‌برداری، افزایش زمان ماند تانک بی‌هوازی و کاهش غلظت نیترات در جریان لجن فعال برگشتی به دست آید.
کلمات کلیدی: زمان ماند جامدات SRT ،EBPR ،A2O، هوادهی گسترده، BNR