• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

بازدید معاون محترم اقتصادی معاونت ریاست جمهوری ، مدیریت محترم عامل و همراهان از حوضچه فشار شکن خط ۱۶۰۰ م م پروین اعتصامی

بازدید معاون محترم اقتصادی معاونت ریاست جمهوری ، مدیریت محترم عامل و همراهان از حوضچه فشار شکن خط ۱۶۰۰ م م پروین اعتصامی
25 اسفند 1400

در این بازدید دکتـــر زاهدی وفا معاون محترم ریـاست جمهــور فرمودند تکمیـل پـروژه های نیمه تمام در اولویت قـرار گرفتـه که باید در یک زمانبندی مشـخص به اتمـام برسـد.  ایشـان اشـاره نمـودند که برای جلوگیـری از کـم آبی در تابستان آینده باید نگاه ویـژه ای به پروژه های آبرسانی در کشور داشت . در حال حاضـر برای تکمیل 7 پروژه مهم تامین آب مشهـد در سال 1401 بیش از 2500 میلیـارد اعتبـار نیاز است . در این بازدید مدیرعامل آبفـای مشهـد افزود با توجه به کاهش بارندگی های سال گذشته و ادامه آن در سال جدید ، در حال حاضر ذخـایر آب مشهد در 4 سـد تامیـن کننده آب این شهـر  حدودا 25 درصد می باشـد .